Ескана Инвест 96

Политика по качеството и околната среда

и здравословните и безопасни условия на труд, социалната отговорност и антикорупция

Ръководството на „Ескана Инвест 96“ АД декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следните общи цели на политиката:

-         Непрекъснато подобряване на резултатността на интегрираната система за управление (ИСУ) чрез повишаване качеството на предоставяните продукти – промишлени взривни вещества и специфични услуги, опазване на околната среда и постигане на здравословни и безопасни условия на труд в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството;

-       Постигане на тези цели задаващи основната рамка на конкретните измерими цели по качеството, околната среда и ЗБУТ;

-       Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни;

-       Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на „Ескана Инвест“ 96 АД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите;

-       Изпълнение на дейности по опазване на околната среда, включително предотвратяване на замърсяване от основната дейност;

-       Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които да предотвратяват възможни инциденти, злополуки и заболявания, причинени от основната дейност на дружеството;

-       Осигуряване на условия при които работниците и служителите или техни представители да участват в процесите по взимане на решения свързани със ЗБУТ;

-       Спазване на всички приложими за дейността на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, свързани с предоставяните продукти и услуги, с опазване на околната среда и ЗБУТ, както и задълженията по договорите с клиентите;

-       Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати.

Ръководството има отговорността да изисква от всички работници и служители, и при необходимост от конкретни подизпълнители на „Ескана Инвест 96“ АД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика.

Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството, околната среда и ЗБУТ, както и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

                            

Дата: 01.03.2018 г.                                     

 

   изтегли PDF                                                                                           

 

КОНТАКТИ

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
9010 гр. Варна
ул. “Архитект Петко Момилов” № 26

т. 052 383155, 052 303127, факс:052 303475
e-mail: 
office@eskana.com

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
Транспорт
от - до
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Затвори