Ескана Инвест 96

ПОЛИТИКА ПО управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд

Ръководството на „Ескана Инвест 96“ АД декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следните общи цели на политиката:

  • Постоянно подобряване на пригодността, адекватността и ефикасността на интегрираната система за управление чрез повишаване качеството на предоставяните продукти – промишлени взривни вещества и специфични услуги, опазване на околната среда, включително предотвратяване на замърсяване, постигане на подобряване на цялостната резултатност по здравословни и безопасни условия на труд в рамките на обхвата на приложение, определения контекст и в подкрепа на стратегическата насоченост на дружеството;
  • Постигане на тези цели задаващи основната рамка на конкретните измерими цели по качеството, околната среда и ЗБУТ;
  • Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
  • Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на „Ескана Инвест“ 96 АД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите;
  • Изпълнение на дейности по опазване на околната среда, включително предотвратяване на замърсяване от основната дейност;
  • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания, премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБУТ, свързани със специфичния характер на основната дейност на дружеството;
  • Осигуряване на условия за консултиране и участие на работниците и служителите или техни представители да участват в процесите по вземане на решения, свързани със ЗБУТ;
  • Спазване на всички приложими за дейността на дружеството законови и други изисквания, като международни стандарти, свързани с предоставяните продукти и услуги, с опазване на околната среда и ЗБУТ, както и задълженията по договорите с клиентите;
  • Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси, необходими за ефикасното прилагане на ИСУ за постигане на съответствие на продуктите и услугите, да оказват въздействие върху резултатността спрямо околната среда и да повлияят на резултатността по ЗБУТ.

Ръководството има отговорността да изисква от всички работници и служители, и при необходимост от конкретни подизпълнители на „Ескана Инвест 96“ АД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика.

Ще се търсят възможности за постоянно подобряване, като се използват показатели за измеримите цели по качеството, околната среда и ЗБУТ, както и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

Заявка
За закупуване на взривни материали
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Искани взривни материали
Необходими количества
Срок на доставка
 
Транспорт
 
Охрана
Къде?
Уточнения*
Моля, попълнете символите Ескана Инвест 96
Съгласен съм с условията на сайта*
Съгласен съм с условията на сайта
Общи условия
x
OK
Затвори
Заявка
За транспорт и охрана
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Дата
Транспорт
Транспорт
от място
до място
Разрешително от МВР
Охрана
Охрана
Изисквания
Уточнения*
Моля, попълнете символите * Ескана Инвест 96
Съгласен съм с условията на сайта*
Съгласен съм с условията на сайта
Общи условия
x
OK
Затвори
Заявка
За обучение
Име*
Фамилия*
Фирма*
Имейл*
Телефон*
Обучение по
Период на провеждане
Брой участници
Уточнения*
Моля, попълнете символите * Ескана Инвест 96
Съгласен съм с условията на сайта*
Съгласен съм с условията на сайта
Общи условия
x
OK
Затвори
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!